A Ridikül Magazin megrendeléséhez kattintson erre a sávra!

Ridikül Magazin logo

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Az Ridikül Magazin Kft. (Székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 163. fszt. 1., Cg. 01-09-184420, adószáma: 24825405-2-41, képviseli: Halkó Gabriella ügyvezető, e-mail: ridikul@ridikulmagazin.hu), továbbiakban Kiadó,  a Ridikül Magazin című folyóirat kiadásával, ennek megfelelő online oldal (www.ridikulmagazin.hu honlap) üzemeltetésével és Ridikül Magazin címmel digitális újság kiadásával foglalkozik. A Kiadó a tulajdonában és kezelésében lévő Médiafelületeken az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) mellett vállalja a hirdetések közzétételét.

A Kiadó kijelenti, hogy jogosult a fenti Médiafelületek értékesítésére, hasznosítására, és az ezekkel kapcsolatos hirdetési szerződések megkötésére, ellenérték követelésére.

A Kiadó tulajdonában lévő Médiafelületeken megjelenő hirdetések Megrendelő általi megjelenése, a megjelenésre vonatkozó egyedi szerződés megkötését és ezzel egyidejűleg az ÁSZF Megrendelő általi elfogadását jelenti.

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.ridikulmagazin.hu weboldalon található meg. A közzétett ÁSZF-et a közzétételt követő 20.naptól a folyamatban levő szerződésekre is alkalmazni kell, amennyiben a hatályba lépése ellen a Megrendelő nem tiltakozott írásban ezen időpontig. Amennyiben a tiltakozás megtörténik, akkor a Megrendelőre az utolsó hatályos ÁSZF marad érvényben.

Jelen ÁSZF 2014.01.20-tól visszavonásig érvényes.

Általános rendelkezések

 Az Ridikül Magazin Kft. sales részlege a fentiekben felsorolt kiadványok hirdetési felületeinek értékesítését végzi.

A Kiadónak jogában áll a kiadványt időközben megszűntetni, illetve új lapot/kiadványt létrehozni.

A Kiadó tevékenységét úgy végzi, hogy megfeleljen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtv.), a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban Fttv.), a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban Tpvt.), a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Médiatörvény); valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban Ekertv.) előírásainak.

Terminológiák, a piac legfontosabb résztvevői:

Megrendelő/Reklámozó/Hirdető: a Ridikül Magazin Kft-vel kapcsolatban álló személy vagy szervezet,  akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, aki saját hirdetését közvetlenül vagy harmadik fél (pl.:ügynökség) útján a Kiadó Médiafelületein elhelyezni kívánja.

Megrendelés: a jelen ÁSZF ismeretében a Megrendelő egy, vagy több hirdetésének megjelentetésére küldött írásos ajánlati felhívása.

Hirdetés/Reklám: a hirdetési felületen megjelenő tájékoztatás, amely a fogyasztót áruk, szolgáltatások igénybevételére buzdítja, népszerűsít egy terméket, márkát, vállalkozást, szolgáltatást vagy szervezetet.

Médiafelület: a Ridikül Magazin Kft kezelésében álló nyomtatott termék vagy elektronikus felület.

Listaár: a hirdetés/megrendelés Áfát és kedvezményeket nem tartalmazó része

Kedvezmény: a listaárakhoz viszonyított árengedmények, amelyek alkalmazásáról, típusáról, elnevezéséről és mértékéről a Kiadó saját hatáskörben dönthet.

Netnet ár: a hirdetés/megrendelés ÁFA nélküli és mindennemű kedvezményekkel csökkentett értéke.

Árlista/Médiaajánló: a kiadói árlista tartalmazza a Kiadó hirdetési felületeinek árait és az anyagleadással kapcsolatos információkat.

Online reklám statisztika: az Adszerver által előállított, a reklámok  kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti, megjelenés- és kattintási (CT) számát napi elosztásban rögzítő statisztika.

Nyereményjáték:  A Ridikül Magazin Kft által kiadott Lapban vagy a Kiadó által üzemeltetett weboldalon megjelenő, Kiadó által pénzfizetés ellenében értékesített nyereményjáték.  

Hirdetések megrendelése

Kiadó Reklámot akkor tesz közzé, ha a Reklámozó a reklámot megrendeli. A megrendelés írásban történik, levélben, faxon vagy e-mailben, a Kiadó Megrendelőlapjának kitöltésével, aláírásával, vagy az alábbi tartalmi követelményeknek megfelelő Megrendelés készítésével és a Kiadóhoz történő eljuttatásával.

 A Hirdető a hirdetés megrendelésekor megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát. Ügynökség esetén ügyfelének nevét, székhelyét és adószámát is meg kell adnia. A Kiadó a megadott adatokat nyilvántartásában a reklám közzétételétől számított 5 évig megőrzi.

A Megrendelés során Megrendelő a hirdetéshez kapcsolódóan legalább a következő adatokat köteles a Kiadó részére megadni: a hirdetés tárgya, termék vagy szolgáltatás neve, a kampány neve, a kívánt megjelenés időszaka és időtartama, a megjelenés egysége és száma, a kívánt Médiafelületek megnevezése, a leegyeztetett hirdetési formátumok mérete, netnet ára, illetve minden egyéb, előzetesen tárgyalt paraméterek.

A Megrendelő kézhezvétele után a Kiadó írásban visszaigazolja a hirdetés megrendelését, és elküldi a Reklámszerződést. A Megrendelés Kiadó részére történő megküldésével, illetve a szerződés létrejöttével a Megrendelő a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi és elfogadja.

A Kiadó fenntartja a jogot, hogy a hirdetés megjelenítésére ne kössön szerződést a Megrendelővel, amely döntését indokolni nem köteles. A Megrendelés visszaigazolásának elmaradása (hallgatás) nem eredményezi a szerződés létrejöttét.

Felelősségvállalás

A Kiadó nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be. A Reklámozó/Reklámszolgáltató szavatolja, hogy a kiadónak átadott anyag nem sérti más személyiségi jogait, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a hirdetés megjelenését akadályozza, így különösen nem áll fenn rajta harmadik személynek jogi oltalomban részesített szellemi alkotással kapcsolatos joga. A Reklámozó/Reklámszolgáltató köteles a Kiadót teljes mértékben kártalanítani minden olyan követeléssel, igénnyel szemben, amelyet harmadik személyek támasztanak a kiadóval szemben a jogi oltalomban részesülő szellemi alkotással összefüggő, valamint személyiségi, kegyeleti, valamint személyes adatvédelmi jogok megsértése miatt. Reklámozó/Reklámszolgáltató ezen követelések és igények megtérítését jelen Hirdetési Üzleti Feltételek elfogadásával kifejezetten átvállalja. Fentiek alapján Reklámozó szavatossági és megtérítési kötelezettsége kiterjed a reklámokban szereplő személyektől a nyilvánosságra hozatalhoz történő hozzájárulás beszerzésére, illetve az ezzel kapcsolatban a Kiadóval szemben megítélt személyiségi jogi igények megtérítésére is.

A felelősségre vonatkozó rendelkezések A Bevezető I. pontban hivatkozott törvényekbe, különösen a Grtv. 23. §.-ba, foglalt rendelkezések megsértéséért a Reklámozó, a Reklámszolgáltató és a reklám közzétevője is felelős. Az e rendelkezések megszegésével okozott kárért a Reklámozó, a Reklámszolgáltató és a reklám közzétevője egyetemlegesen felelős. A Reklámozó/Reklámszolgáltató ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Kiadótól, mint a reklám közzétevőjétől a jogszabály alapján fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Hirdetési Üzleti Feltételek megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Kiadóval szemben érvényesítenek.  Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Reklámozó köteles a Kiadó helyett közvetlenül helytállni a hatósággal, jogosulttal szemben és megfizetni a bírságot, kártérítést és költséget, vagy amennyiben azokat Kiadó megfizette köteles azonnal megtéríteni.  A Kiadó a Reklám közzétételének feltételéül szabhatja, hogy a Reklámozó/Reklámszolgáltató a Grtv 27. §-a alapján szerezze be az eljáró hatóság, illetve a bíróság jogerős határozatát arról, hogy a közzétételre szánt Reklám – annak közzététele esetén – nem ütközne a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezésekbe. Ebben az esetben a jogerős határozat átadásáig a Kiadó még abban az esetben sem köteles közzétenni a Reklámot, ha a szerződés már létrejött. A Reklámozó/Reklámszolgáltató ezzel kapcsolatban semminemű kárigényt nem érvényesíthet a Kiadóval szemben.

A hirdetés nem közölhető, ha az jogszabály, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseibe ütközik.

A Megrendelőnek rendelkeznie kell terméke forgalmazhatóságára vonatkozó minőségvizsgálati engedéllyel és erről aláírásával nyilatkoznia kell. Ha a termék nem esik előzetes minőségvizsgálati kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. A Kiadó jogosult a reklám közzétételét mindaddig megtagadni, ameddig a Reklámozó nyilatkozattételi kötelezettségét nem teljesíti.

Ügynökség vállalja, hogy a Grtv. alapján a tőle, mint szakcégtől elvárható gondossággal köteles eljárni. Ügynökség feltétlen kötelezettséget vállal, az általa Grtv. „Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások”, valamint „Az egyes áruk reklámozására és az azokkal összefüggésben történő szponzorálásra vonatkozó tilalmak és korlátozások” fejezetében felsorolt tilalmak megszegése miatt a Kiadóval szemben érvényesített igények megtérítésére. 

Hirdetések lemondása, módosítása

Az előre megrendelt hirdetés lemondása esetén, amennyiben a hirdetést 20 nappal a hivatalos anyagleadási nap előtt mondja le, a hirdetési díjat nem kell kifizetnie. Amennyiben a hirdetést 10 nappal a hivatalos anyagleadási nap előtt mondja le, a hirdetési díj 50%-át köteles kifizetni, amennyiben a hirdetést kevesebb, mint 10 nappal a hivatalos anyagleadási nap előtt mondja le, a hirdetési díj 100%-át köteles kifizetni

A hirdetési anyagok leadási határidő utáni módosítása csak abban az esetben lehetséges, ha azt a gyártás még lehetővé teszi. A közben esetlegesen felmerülő költségeket a Kiadó, mint a reklám közzétevője jogosult kiszámlázni a Megrendelő felé.

Médiaajánlat, hirdetési díjak, kedvezmények

A Kiadó a Médiaajánlatban található listaárakhoz viszonyított kedvezményes árakat alkalmazhat. A kedvezmények alkalmazásáról a Kiadó saját hatáskörben dönt, melynek mértékét a Megrendelővel kötött éves keretszerződés vagy a konkrét Megrendelés paraméterei határozzák meg.

Az egyes Megrendelésekben foglalt, a Kiadó által adott kedvezmények a felek által kölcsönösen védett üzleti titkot képeznek.

Új hirdetési ártarifák bevezetése esetén, a reklám közzétevője köteles a folyamatban lévő megbízásoknál a Reklámozót/Reklámszolgáltatót az új árlista bevezetése előtt 30 nappal értesíteni, hogy a Reklámozó/Reklámszolgáltató dönteni tudjon, fenntartja vagy lemondja megrendelését.

Hirdetés tartalma, anyagleadás

Az árlistában feltüntetett hirdetési tarifák csak a hirdetési felület megvásárlására vonatkoznak. A hirdetés kreatív munkái: hirdetés előállítása, PR-cikk, fotó elkészítése, megírása a hirdetőnek plusz költséget jelent. Ennek mértéke a jelentkező feladatok arányában kerül megállapításra. A hirdetési tarifa a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Kiadó a reklám közzétevője, amely nyomdakész/megjelenésre alkalmas anyagot (ütemezésekben foglaltak szerint) fogad el. Amennyiben a Megrendelő nyomdakésznek nem tekinthető anyagot ad le, ezt a reklám közzétevőjének kell elkészíttetnie. Ezért erről a munkáról további gyártási költséget számláz ki a Kiadó a Megrendelőnek.

Megrendelő teljes körűen felel a hirdetési anyagok tartalmáért és az abban közölt információk helytállóságáért, illetve tudomásul veszi, hogy a harmadik fél által támasztott kárigényekért saját hatáskörben helyt áll, a Kiadót ilyen esetben felelősség nem terheli.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetés tartalma nem ütközhet hatályos jogszabályokba, a Kiadó az ilyen esetekért a felelősségét teljeskörűen kizárja.

A Kiadó fenntartja a jogot, hogy

- a vonatkozó jogszabályokat vagy a közerkölcsöt, közízlést sértő,

- a Kiadó, illetve partnerei arculatával ütköző tartalmú,

- a Kiadó, illetve partnerei üzleti érdekeivel ellentétes,

- a reklámetikai kódex rendelkezéseivel ellentétes tartalmú,

- a vizuálisan, akusztikailag nem megfelelő minőségben megvalósított,

- a technikailag nem teljesíthető,

- a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett magyar helyesírási szabályoknak nem megfelelő,

- a jelen ÁSZF bármely rendelkezését sértő hirdetési anyagokat nem tesz közzé.

Amennyiben a Kiadó részéről kifogás merült fel a hirdetési anyaggal kapcsolatosan, Megrendelő köteles a kifogásolt pontokat korrigálni, esetlegesen új hirdetései anyagot küldeni. Amennyiben a Megrendelés ennek elmulasztása vagy csúszása miatt késedelmes vagy nem teljesül, a Kiadót semmifajta felelősség nem terheli.

Amennyiben a hirdetési anyag késedelmes vagy hibás leadásából sérül a Megrendelés ütemezése, a Kiadót semmifajta felelősség nem terheli.

A hirdetési anyagok technikai specifikációját a mindenkor hatályos „Médiaajánlat” elnevezésű dokumentum tartalmazza. A Médiaajánlatban foglaltakon túl az anyagleadásra további követelményeket is előírhat a Kiadó.

Online megjelenés esetén a megjelenés előtt 2 munkanappal e-mail formájában a kapcsolattartó részére kell a Megrendelőnek a hirdetési anyagot átküldeni. Nem kész anyag esetén a reklám közzétevője előállítási költséget számláz ki a Megrendelőnek.

A hirdetés szövegmennyisége, megfogalmazása, grafikai elhelyezése tekintetében az ügyfél kérésére a kiadó szakmai véleménnyel szolgál.

A hirdetés lapban/honlapon való elhelyezésére vonatkozó extra kérelmet csak abban az esetben fogad el a kiadó, ha azt a lapstruktúra lehetővé teszi. Az ilyen igényt a szerződés megkötésekor egyeztetni kell. Az extra kérelmek teljesítése esetén az ellenérték a megállapodásban rögzített felárral növelt hirdetési tarifa.

A Kiadó fenntartja magának azt a jogot, hogy a Megrendelő szerződési szándékát visszautasítsa, ha a hirdetés tartalma, technikai formája miatt nem realizálható, vagy ha az törvénybe, illetve egyéb hivatalos előírásokba ütközik, vagy feltételezhetően a Kiadó érdekeit sérti.

Amennyiben a Reklámozónak folyamatos, több alkalomra szóló szerződése van és az új anyag a leadási határidőig nem érkezik meg, az előzőleg megjelent hirdetést automatikusan ismétli a Kiadó.

A láthatóan nem megfelelő, vagy sérült nyomdai anyagokat a Kiadó nem veszi át, azok időbeli pótlása a megrendelő kötelessége úgy, hogy a pótlás az anyagleadás egészét ne veszélyeztesse.

A Kiadó a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A speciális online reklámok megjelenését a Szolgáltató csak a végleges kreatív tesztelése után vállalja. Tehát érvényes visszaigazolt megrendelés ellenére is fenntartja a jogot a megjelentetés visszautasítására, vagy változások kérésére.

A Szolgáltató az online reklám kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége. Az online Reklámok tesztelésénél az alábbi legfőbb kritériumok az irányadók:

- Cookie (egy felhasználó egy nap egyszer találkozzon a reklámmal)

- Bezárhatóság (bezár gomb)

- Kikapcsolható hang (bekapcsoló gomb, ami alapesetben kikapcsolt)

- Céloldal (a kreatívnak alapesetben kattinthatónak kell lennie, tartalmaznia kell a szolgáltató által megadott click-tag-et, a kattinthatóság a hirdetés teljes egészében biztosított kell, hogy legyen, különösen CT-s kreatívok esetén)

- Max. 5. másodpercig zavarhatja az oldal funkcióit

- A logót nem takarhatja

- Méret (max 79kbyte)

- A Kiadó fenntartja a jogot, hogy az oldal működését akadályozó, vagy a látogatók nagy részének az oldal látogatását zavaró hirdetéseket előzetes értesítés nélkül eltávolítsa az oldalról.

- A Kiadó fenntartja a jogot, hogy azokat a kreatívokat, amelyek az átlagos konfigurációjú számítógépeken az elvárhatónál nagyobb terhelést okoznak, előzetes értesítés nélkül inaktiválja.

- A Kiadó a megkapott kreatívokat az oldalait látogatók által két leggyakrabban használt böngésző legújabb és eggyel régebbi verziójában teszteli. (jelen esetben Chrome 29, Mozilla Firefox 22,23 és Internet Explorer 9,10). Speciális kreatívoknak, az ettől eltérő böngészőkben való megfelelő megjelenésért nem vállal felelősséget!

- A Kiadó csak külön díj ellenében vállalja videoállományok hostolását.

A Reklámozónak az online megrendeléshez a megjelenés előtt 3 munkanappal, de legkésőbb a megjelenés előtt 48 órával a fentiekben rögzítettnek megfelelő kész reklámanyagot kell küldenie, kivéve, ha az anyagot a Kiadótól rendeli meg.

A Kiadó fenntartja a jogot, hogy egyazon lapszámban, vagy egyazon oldalletöltés során a Megrendelő konkurenciájának hirdetése is megjelenjen. Amennyiben Megrendelő számára ez nem elfogadható, felek a Megrendelést megelőzően erről külön egyeztetnek.

A több Médiafelületen, weboldalon futó csomagalapú hirdetések esetén azok megjelenítése, eloszlása automatikus, a kampány paramétereinek figyelembe vételével azt a hirdetés kiszolgáló rendszer szabályozza. Kiadó fenntartja a jogot a Médiafelületek portfoliójának megváltoztatására, amely nem minősül a szerződés módosításának.

Megrendelőt teljeskörű felelősség terheli, amennyiben a hirdetésben található termék külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozik. Ez esetben Megrendelő köteles a Megrendelésben nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és ennek alapján a termék forgalomba hozható, továbbá köteles a jogszabály által előírt tanúsítványokat beszerezni. Ilyen kötelezettség hiányában Megrendelő arra köteles nyilatkozni, hogy a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá. Ennek hiányában a hirdetés nem tehető közzé.

Amennyiben valamely harmadik személy nyilvánvalóan nem alaptalan indokkal, jogsértésre hivatkozással kéri valamely hirdetés megjelenésének felfüggesztését vagy megszüntetését, Kiadó köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt, ezen időtartamra pedig jogosult a megjelenést felfüggeszteni. Megrendelő ez esetben a közlést követő 24 órán belül köteles írásban nyilatkozni a kért felfüggesztésről vagy megszüntetésről. Ha a Megrendelő továbbra is kéri a hirdetés megjelenítését, úgy köteles nyilatkozni a bejelentésben foglaltakról és vállalni a teljes anyagi és egyéb felelősséget. Kiadó indokolt esetben a Megrendelőt határidő biztosítása mellett megfelelő anyagi biztosíték adására kötelezheti, melynek teljesítéséig a felfüggesztést fenntarthatja, elmaradása esetén a megjelenést megtagadhatja. Kiadó ettől függetlenül is dönthet úgy, hogy a hirdetés megjelenítését a Megrendelő nyilatkozata vagy az általa adott biztosíték ellenére nem vállalja.

Számlázás, fizetési feltételek

A Kiadó a Megrendeléshez kapcsolódó teljesítési igazolást és számlát (továbbiakban együtt: számla) legkésőbb a megjelenés lezárultát követő 15 (tizenöt) napon belül állítja ki, 15 (tizenöt) napos teljesítési határidővel (fizetési határidő). Felek a számlázás ütemezésére, a részszámlázásra és a fizetési határidőre előzetesen egyedi megállapodást is köthetnek, továbbá a Kiadó a Megrendelés elfogadását meghatározott fizetési feltételek teljesítéséhez vagy minimum megrendeléshez kötheti.

Számlával kapcsolatos kifogásokat, észrevételeket annak a Kiadó általi kézbesítésétől számított 5 (öt) napon belül írásban kell közölni. Ennek elmaradása a számla elfogadását jelenti. Kiadó a számlát postai úton egyszerű levélben küldi meg vagy elektronikus számlázás esetén azt e-mail-ben megküldi. A számla Megrendelő általi kézhezvételének napja – függetlenül a kézbesítés eredményétől - a postára adást (e-mailben történő megküldést, illetve értesítést) követő harmadik nap, mellyel szemben ellenbizonyításnak nincs helye. A postára adás (megküldés, értesítés) időpontjára az Kiadó saját nyilvántartása (postakönyve vagy egyéb nyilvántartása) irányadó. A Megrendelő a fizetést nem tagadhatja meg arra hivatkozva, hogy a számla hozzá nem érkezett meg. Ez esetben a Kiadó a számlát kérésére pótolja, amely a fizetési határidőt nem érinti.

A számla teljesítésének időpontja a számla értékének jóváírása a Kiadó bankszámláján.

A hirdetési díj késedelmes teljesítése esetén

Megrendelő a jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként megfizetni, emellett viselni a késedelmes teljesítés során fellépő behajtási- és perköltségeket. A késedelmi kamat alapja minden esetben a késedelmes teljesítésű számla netnet értéke.

A Megrendelésben fel nem tüntetett, de a hirdetések közzétételéhez elengedhetetlenül szükséges eseti költségeket a Kiadó a mindenkor érvényes Médiaajánlat alapján a Megrendelőre hárítja, és ezeket számlájában érvényesíti.

A hirdető fizetőképességére vonatkozó megalapozott kétség esetén a kiadónak joga van egy-egy hirdetésszerződés futamideje alatt is a további hirdetések megjelentetését az összeg előrefizetésétől és a nyitott számlaösszegek kiegyenlítésétől függővé tenni - tekintet nélkül az eredeti szerződés fizetési lejáratára.

Kiadó jogosult a Megrendelővel fennálló, az ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi szerződését egyoldalúan felmondani, a folyamatban lévő és esedékes teljesítéseket külön figyelmeztetés nélkül felfüggeszteni és új Megrendelések befogadását megtagadni.

A Kiadó számlájával szemben beszámításnak kizárólag a Kiadó kifejezett erről szóló elfogadó nyilatkozata alapján lehet helye.

Teljes áron kerül kiszámlázásra az a hirdetés, amit a szerződésben foglalt anyagleadási határidőig a megrendelő nem adott le, és a hirdetési szándékát írásban a megadott határidőig nem vonta vissza.

Mennyiségi vagy gyakorisági kedvezmények igénybevétele esetén a hirdető vállalja, hogy egy későbbi időpontban a rendelést nem mondja le, vagy lemondás esetén a kedvezmény-különbséget számla ellenében 8 napon belül a Kiadónak visszafizeti.

Melléklet, behúzás

 A megrendeléshez szükséges paraméterek:

- a szóróanyag megnevezése, tartalma, oldalterjedelem, súly/példány, csomagolás módja, csomagban lévő darabszám, teljesítés időpontja, teljesítés módja. (a lapok terjesztett, vagy előfizetői példányszámával egyező mennyiségben behúzással, vagy behúzás nélkül terjesztve)

- Fontos tudnivalók: A mintadarabot kérjük a megrendelés megtételekor bemutatni, amennyiben ez a nyomást megelőzően nem áll rendelkezésre, úgy egy hiteles tartalmi ismertető szükséges. A teljesítés napja előtt 1 naptári héttel még lehetőség van a megrendelés módosítására.

- Kizáró feltétel: a 225 x 315 mm-nél nagyobb méretű szóróanyag.

Szállítás: a szóróanyagokat a teljesítés kijelölt napját megelőzően 10 munkanappal a megrendelő feladata a megadott telephelyekre eljuttatni, vagy szállításra átadni. A behúzás ára a szállítási költséget nem tartalmazza, a díjtáblázatban közölt díjtételek az előre egyeztetett szállítási címeken való átadástól érvényesek.

Díjtételek: a szolgáltatás díjait a Médiaajánlat tartalmazza. A díjtételekhez a mindenkori törvényes ÁFA hozzászámítandó.

Egyéb rendelkezések

A nyomdakész anyag időben történő leadása a Megrendelő feladata. A láthatóan nem megfelelő vagy sérült nyomdai anyagokat a Kiadó nem veszi át, azok időbeni pótlása a Megrendelő kötelessége úgy, hogy a pótlás az anyagleadás egészét ne veszélyeztesse.

A B/2 és B/3 oldalak illesztő szélei eltérnek, ezért oldalcsere esetén új garnitúra szükséges.

Amennyiben az anyag időbeni pótlása nem lehetséges és ezért megjelentetése már nem megoldható, a hirdetés teljes ára ebben az esetben is kiszámlázásra kerül.

Reklamáció: Ha a reklám közzétevője hibájából a hirdetés a megjelenésekor a leadott anyagtól részben, vagy egészben eltér, akkor a Megrendelőt fizetéscsökkenés illeti meg olyan mértékben, amilyen mértékben a hirdetés célja lehetetlenül. A felek erről kölcsönösen állapodnak meg. A Kiadó reklamációt csak a lap megjelenésétől számított egy héten belül fogad el.

Termékdíj: A Reklámozó/Reklámszolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben hirdetése a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) hatálya alá esik, úgy köteles erről előzetesen a Kiadó felé írásbeli nyilatkozatot tenni.

A hirdetéshez leadott anyagokat csak a Megrendelő külön kérésére őrzi meg a Kiadó. Az általános megőrzési kötelezettség a megjelenést követő 1 hónap.

 Jelen Általános Szerződési Feltételek Megrendelő általi elfogadásával és cégszerű aláírásával a felek között szerződés jön létre. Ezen szerződés a mellékletekkel együtt érvényes.

A Megrendelésből és a létrejövő szerződésből, valamint a jelen ÁSZF (és a hozzá tartozó Médiaajánlat) értelmezéséből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kell rendezni, amennyiben pedig ez nem vezet eredményre, úgy a felek – pertárgyértéktől függően - a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Megrendelés tartalma, különösen pedig a Megrendelésben alkalmazott kedvezmények és kedvezményekkel csökkentett árak üzleti titkot képeznek, harmadik féllel ezeket az információkat a felek csak egymás írásos engedélyével közölhetik.

A szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével. Megszüntethető a szerződés továbbá bármelyik fél azonnali hatályú rendkívüli felmondásával, ha a szerződő fél a másik felet a súlyos vagy ismétlődő szerződésszegésének abbahagyására és a következmények elhárítására írásban felszólította és a másik fél annak a felszólításban biztosított megfelelő határidő ellenére sem tett eleget.

Amennyiben Megrendelő a Kiadóval szemben adott Megrendeléssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban kártérítési igényt támaszt, annak összege nem haladhatja meg a Megrendelés értékét.

Amennyiben a visszaigazolt hirdetés nem jelenik meg a vállalt határidőben vagy tévesen, hibásan jelenik meg, a Megrendelő ezt köteles haladéktalanul írásban jelezni a Kiadó felé. Megrendelő kártérítési igénnyel kizárólag akkor léphet fel, amennyiben a szerződés szerinti megjelenésre a jelzés megérkezését követő 8 (nyolc) napon belül sem kerül sor, feltéve ha a megjelenés elmaradása vagy hibája a Kiadónak felróható és a hiba olyan súlyú, amely a hirdetés értelmét lényegesen befolyásolja. Kiadó ez esetben sem vállalja az elmaradt haszon megfizetését, továbbá nem felel az olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel (különös tekintettel az internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülményekért, amelyek az Internet működésével együtt járnak). Ha a szerződéses megjelenésre a Médiafelületet üzemeltető médiatulajdonos vagy más harmadik fél hibájából nem kerül sor, a Kiadó törekszik a Megrendelés teljesítésére, azért azonban kártérítési felelősséget nem vállal. Az Kiadó ezen utóbbi esetben köteles megjelölni, hogy a Megrendelés teljesítése mely harmadik személy hibájából maradt el. A jelen pontban foglalt szabályok vonatkoznak arra az esetre is, ha egy már megjelent hirdetés a médiafelület hibájából vagy egyéb okból időlegesen vagy véglegesen nem tud tovább megjelenni; ez esetben Kiadó köteles végső soron más, azonos látogatottsági feltételekkel rendelkező Médiafelületet biztosítani a megjelenésre, amelyet Megrendelő köteles elfogadni.

Vis maior következtében felmerülő hibás teljesítésért a Kiadó kárigényt nem fogad el. Vis maiornak tekintendő minden olyan, a Kiadó hatókörén kívül álló esemény, melyre sem közvetlenül, sem közvetve befolyást gyakorolni nem tud.

Megbízó köteles a jogsértő hirdetési tartalom miatt esetlegesen a Kiadóra rótt bírságot, kárt, jogdíjat felszólításra megtéríteni, a jogsérelme szenvedett félnek megfelelő elégtételt szolgáltatni.

A Megrendelő által a Kiadó felé tett, a postai kézbesítés napjával vagy a Kiadó külön jelzésével nem igazolható közlések időpontjára a Kiadó saját nyilvántartása az irányadó. Ugyancsak a Kiadó nyilvántartása az irányadó az általa a Megrendelő felé tett közlések időpontjára, melyek kézbesítésének vélelmezett időpontja – függetlenül annak tényleges eredményétől vagy időpontjától – a közlést követő 3. (harmadik) nap. Kiadó a Megrendelő felé irányuló közlést bármely, a Megrendelésben feltüntetett elérhetőségre megteheti.

A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdések esetén a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezési az irányadóak.